Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, příspěvková organizace

Švermova 11
625 00 Brno
tel.: 547 218 196
mssvermova@seznam.cz

KONTAKT - ÚŘEDNÍ DESKA

Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, 
příspěvková organizace
Švermova 11, 625 00 Brno
IČ: 75001586  
 
Tel: +420 547 218 196
E-mail: mssvermova@seznam.cz
ID datové schránky: f4tkyy8
 
Zřizovatel: Statutární město Brno
Městská část Brno - Bohunice
Dlouhá 3, 625 00 Brno
 
Ředitelka: Mgr. Markéta Svobodová
Vedoucí školní jídelny: Romana Svídová
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Lenka Skoupilová
 
 
 

 

 

 

 

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz MŠ je v době 6:30 - 16:30 hod.
Žádáme rodiče o dodržování této doby.
 
SLUNÍČKA: 6:30 - 16:00 hod.
BERUŠKY: 7:15 - 16:30 hod.
MOTÝLCI: 7:00 - 15:30 hod.

Stravování

Školní jídelna poskytuje celodenní stravování dětem přijatým k docházce do mateřské školy.

 

Organizace výdeje stravy

6.30 hod                           rozvoz nápojů do jednotlivých tříd (pitný režim)

8.45  –  9.15 hod               přesnídávka

12.00 – 12.30 hod              oběd

14.30 – 15.00 hod              odpolední svačina

 

Ceny stravného

Cena stravného je stanovena dle finančních normativů pro jednotlivé věkové kategorie. Zařazení do věkové kategorie je dáno dovršením věku v daném školním roce, tj. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 (např. dovrší-li dítě věku 7 let 27. 8. 2018, celý školní rok již spadá do kategorie 7 – 10 let).

 

Kategorie děti 3 – 6 let               30,- Kč                           

přesnídávka                                 7,- Kč                   

oběd                                           17,- Kč                                                                

svačina                                        6,- Kč

 

Kategorie děti 7 – 10 let             35,- Kč

přesnídávka                                 8,- Kč

oběd                                           19,- Kč

svačina                                        8,- Kč

 

Úhrada stravného - způsob a podmínky placení

Úhrada platby za školní stravování (stravné) je prováděna společně s úplatou za předškolní vzdělávání (školné) vždy do 15. dne v měsíci, tj. 1.125,- Kč (630,- Kč stravné + 495,- Kč školné).

 

Stravné a školné se hradí: trvalým příkazem z běžného účtu.

                                       Úhrada se provádí na účet školní jídelny č. 48237621/0100.

                                       Je nutné uvádět variabilní symbol (identifikuje strávníka).

 

                                       Složenkou - obdržíte ji na začátku každého měsíce.

 

Při opakovaném neuhrazení školného a stravného má ředitelka MŠ po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte právo rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (dle zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, § 35).

 

Vyúčtování přeplatků

Přeplatky za stravné jsou vyúčtovány jednou ročně po skončení školního roku nebo při ukončení školní docházky. Přeplatky se vrací zpět na účet, který je vyplněn v přihlášce ke stravování.

V případě platby složenkou se přeplatky za odhlášené obědy odpočítávají ze stravného následujícího měsíce.

 

Přihlašování a odhlašování stravy

Nárok na stravu - strávník má nárok na jídlo pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení.

Odhlášky stravy se provádějí ústně, telefonicky (tel: 547 218 196), nebo na e-mail: mssvermova@seznam.cz, nejpozději den předem do 13 hod, v pondělí do 7 hod.

Neodhlášený oběd si rodiče mohou vyzvednout pouze 1. den nemoci do svých čistých jídlonosičů (nikoli jiných nádob!) v kuchyni, v době od 11.15 do 11.30 hod. Strava je určena pro okamžitou spotřebu a nelze ji uchovávat! Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá škola zodpovědnost.

Není-li dítě ze stravy na další dny absence řádně odhlášeno, uhradí rodiče za oběd ve školní jídelně plnou cenu (tj. včetně osobních a věcných nákladů). Rodiče jsou povinni tyto nedoplatky uhradit.

Neodhlášené a neodebrané jídlo je zúčtováno a není za něj poskytována náhrada.

Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování - nejpozději do 8.00 hodin dne nástupu po nemoci. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato.

 

MŠ neposkytuje dietní stravování. Pokud má dítě ze zdravotních důvodů nařízenou úpravu stavy, je nutno tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením od registrujícího lékaře v oboru praktického lékařství pro děti a dorost, kde je vymezeno, které potraviny mají být vyloučeny z jídelníčku. Každou úpravu stravy si rodiče dohodnou s vedoucí školní jídelny a vedoucí kuchařkou. Z provozních důvodů není možné zvlášť připravovat nebo jinak upravovat pokrmy pro děti se zdravotním omezením. Pokud si dítě přináší vlastní stravu z důvodu diety, školní jídelna nezodpovídá za nezávadnost této stravy.

 

S dotazy a připomínkami ke školnímu stravování nebo ohledně plateb se obracejte na vedoucí školní jídelny telefonicky na čísle 547 218 196 nebo osobně v kanceláři ŠJ.