Povinné předškolní vzdělávání

 • Od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dosáhnou v příslušném školním roce 6 let (děti dosáhnou pěti let do měsíce září 2017).

 • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně (8:00 - 12:00 hodin), má formu pravidelné denní docházky. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ po celou dobu provozu.

 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Do MŠ tedy v době prázdnin může, ale nemusí docházet.

 • Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1. 9. 2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu školní docházky se školné neplatí.

 • Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání: 
  • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
  • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
  • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte v mateřské škole

 • Povinností rodičů je omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ a to buď: 
 • - telefonicky,
 • - e-mailem na adresu školy,
 • - osobně.
 • Absence dítěte musí být omluvena v omluvném listu dítěte.

 • Při opakovaném zanedbání bude vyžadováno doložení důvodu nepřítomnosti (lékařské potvrzení) nejpozději do tří dnů ode dne výzvy.